Loading...
Skip to content
Hợp tác tài chính APEC
24/11/2016 14:35:00Font size:A-A+Tương phản:GiảmTăng

Hợp tác tài chính APEC

Về nội dung hợp tác

Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (APEC Finance Ministers Process, gọi tắt là FMP) là tên gọi chính thức của kênh hợp tác tài chính APEC. Các hoạt động trong khuôn khổ FMP thường được xác định trong một năm, và do nước chủ nhà năm đó đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các đối tác triển khai thực hiện. Các hoạt động trong FMP có thể được chia thành 2 nhóm: các hoạt động chính thức và các hoạt động theo chủ đề. Mỗi năm thường có 3 sự kiện chính thức, bao gồm Hội nghị Thứ trưởng Tài chính APEC đầu năm (tháng 2), Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC giữa năm (tháng 6), và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC cuối năm (tháng 9-10). Các hoạt động theo chủ đề thường là các hội thảo, hội nghị chuyên đề, chương trình đào tạo được thực hiện theo các sáng kiến hợp tác hàng năm, có thể tổ chức độc lập hoặc tổ chức bên lề (back-to-back) với các sự kiện chính thức.

Mỗi năm, nước chủ nhà chọn 3-4 chủ đề hợp tác trong năm, có thể là chủ đề nối tiếp từ các năm trước hoặc chủ đề mới. Các chủ đề được triển khai dưới hình thức các sáng kiến hợp tác (initiative) tập trung vào các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường năng lực, đối thoại chính sách. Một số sáng kiến có thể phát triển lên thành các thoả thuận giữa các nhóm nước quan tâm (như sáng kiến ARFP dẫn tới việc ký thoả thuận giữa các nước tham gia), hoặc thành lập các thể chế trong nước (như sáng kiến Tài chính cho CSHT của Indonesia năm 2013 dẫn tới việc thành lập các trung tâm PPP tại một số nước thành viên). Bên cạnh những sáng kiến mà nước chủ nhà tập trung thúc đẩy trong năm chủ trì, nhiều sáng kiến do các nước thành viên khác khởi xướng từ các năm trước vẫn được triển khai song song và có báo cáo tiến độ tại các hội nghị chính thức của FMP.

Một số chủ đề đáng quan tâm trong thời gian gần đây: (i) Phát triển CSHT được khởi xướng từ 2009 và kéo dài đến 2015 với nhiều sáng kiến hợp tác được xây dựng, trong đó đáng chú ý là Kế hoạch Nhiều năm về Phát triển và Đầu tư CSHT (MYPIDI) và các hoạt động thúc đẩy phương thức PPP trong huy động vốn cho CSHT; (ii) Tiếp cận tài chính toàn diện được khởi xướng từ năm 2011 và được phát triển dưới nhiều hình thức đa dạng như phát triển mobile banking, tăng cường giáo dục tài chính, xây dựng chiến lược quốc gia về financial inclusion.

Riêng trong năm 2015, Philippines đề xuất Kế hoạch hành động Cebu (CAP) với 4 chủ đề trụ cột và khoảng 20 sáng kiến trong các chủ đề này (bao gồm cả các sáng kiến của Philippines và các sáng kiến của các đối tác khác). Ý tưởng của Philippines là đưa CAP thành một định hướng dài hạn cho hợp tác tài chính APEC, theo đó trong 10 năm tới các hoạt động hợp tác trong FMP sẽ xoay quanh 4 chủ đề trụ cột mà Philippines đã đề ra trong CAP. Hiện các nước vẫn đang tiếp tục tham gia ý kiến với Philippines để hoàn thiện CAP, tuy nhiên còn nhiều vấn đề cần giải quyết để có được một sự đồng thuận khi trình CAP lên các Bộ trưởng Tài chính thông qua vào tháng 9 tới.